.

ยินดีต้อนรับ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 

 

 
 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 

 

 

ชื่องานวิจัย          การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชุดหลัก

                       ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถม

                       ศึกษาปีที่  5

ผู้วิจัย                นางสุพรรณี  ทัพจีน

ตำแหน่ง             ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล  ๑  (บูรพาวิทยากร) 

                       เทศบาลนครนครราชสีมา

ปี พ.ศ.               2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชุดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชุดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชุดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2  โรงเรียนเทศบาล  ๑  (บูรพาวิทยากร)  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558  จำนวน  40  คน  ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  โดยใช้การจับฉลาก  (ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว,  วัดก่อนและหลังการทดลอง  (The  single  group,  pretest - posttest  Design)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1)  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  ชุดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จำนวน  8  เล่ม    2)  แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จำนวน  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ชุดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ   การเรียน  เรื่อง  ชุดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ  (%)  ค่าเฉลี่ย  ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการทดสอบ   ค่าที  (t - test)

ผลการวิจัยพบว่า

1.    ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชุดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.84/81.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ  80/80

2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง    ชุดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   

3.    ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

ชุดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ( = 4.52)  

15934243_10206745133101639_899180850_o.jpg
 
 
ว่าที่ร้อยตรี อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.226.253.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 147,127
 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
756 ถนนจอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-243500
Email : buraphakorat@hotmail.com และ Facebook /buraphakorat