หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
"กิจกรรมร่วมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 26 มิ.ย.2560
"กิจกรรมร่วมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี 26 มิ.ย.2560
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูด้วยระบบทางไกล สะเต็ม (อปท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26- 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
คณะครูตัวแทนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) เข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการโคราชใสสะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูด้วยระบบทางไกล สะเต็ม (อปท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19- 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ (บูรพาวิาการ ตามศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน)
โครงการแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป