หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูด้วยระบบทางไกล สะเต็ม (อปท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19- 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
บุคลากรลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
กิจกรรมการอบรม
กิจกรรมการอบรม
กิจกรรมการอบรม
กิจกรรมการอบรม
กิจกรรมการอบรม