หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
        ชื่อเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง หลานย่าพาทัวร์เมืองโคราช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน และส่งเสริมทักษะ การสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 
       ชื่อเรื่อง       การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กล
ผลงานของเรา