แจ้งข่าวสาร

รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์

เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2563 - 16 พ.ค. 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์

เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. กรอกใบสมัคร

เข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกใบสมัคร
https://brk.ac.th/work

2. พิมพ์ใบสมัครและ ใบรับสมัคร

การพิมพ์ใบสมัคร
เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัคร

3. ยื่นหลักฐาน

ยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐาน
โดยสามารถยื่น ณ วันที่รายงานตัว

4. มอบตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน

รายงานตัวและมอบตัว พร้อมใบมอบตัว
และหลักฐานการมอบตัว และชำระเงิน

สถิติจำนวนนักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
รวม 0

สถิติจำนวนนักเรียนรายระดับชั้น

ห้อง แผนการเรียน ทั้งหมด ชาย หญิง
ป.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
อ.1 รับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 0 0 0