ข้อมูลโรงเรียน บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)

บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)

บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) -

ชื่อภาษาอังกฤษ : BanrongkwangJuntimakom School

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 Tel. 054597359

เบอร์โทรศัพท์ : 054597359

เบอร์แฟ็ก : 054596309

เว็บไซต์ : https://brk.ac.th

เกี่ยวกับบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 6 15 21
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2 2
รวม 8 23 31

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 17 18 35 2
ป.2 27 20 47 2
ป.3 26 32 58 2
ป.4 28 20 48 2
ป.5 28 32 60 2
ป.6 23 20 43 2
อ.1 15 9 24 1
อ.2 26 17 43 2
อ.3 20 22 42 2
รวม 210 190 400 17

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๗ ตำบลร้องกวาง  อำเภอร้องกวาง   จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๖๙  โดยรองอำมาตย์โทขุนศรีนราศัย (ผิว จันทิมาคม) นายอำเภอร้องกวาง  ขณะนั้น พร้อมด้วยราษฎรเป็นผู้จัดตั้งขึ้นโดยใช้เงินศึกษาพลีเรี่ยไร เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๔๓ บาท ๖๔ สตางค์   มีนายอำเภอร้องกวางเป็นผู้จัดการศึกษาธิการอำเภอเป็นผู้อำนวยการ นอกจากนั้นทางอำเภอยังได้ตั้งกรรมการศึกษาอีกเพื่อดำรงโรงเรียนต่อไป
การจัดชั้นสอน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีนายอำเภอร้องกวางและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้บริหารและดำเนินการดังนี้
          พ.ศ. ๒๔๗๐  -  ๒๔๘๐   ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายเลิศ  กาสิชัย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          พ.ศ. ๒๔๘๑  -  ๒๔๕๘  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายประยุทธ  พงษ์พันธุ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  
          พ.ศ. ๒๔๕๘  -  ๒๔๘๘  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายชาญ  ศรีเสน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          พ.ศ.  ๒๔๘๙  -  ๒๔๙๐   ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายเชิด   จันทร์ภิรมย์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          พ.ศ.  ๒๔๙๐  -  ๒๔๙๒  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายเกษม  อุดมสุข  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และมีสิ่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาต่อมาซึ่งนายเกษม  อุดมสุข ครูใหญ่ เห็นว่าอาคารเรียนทรุดโทรมและดินแดงจึงขอความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรขออนุมัติรื้อแล้วสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น เมื่อวันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ตามแบบ ป.๓  พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๘ เมตร แบ่งออกเป็น ๘ ห้องเรียนระหว่างการก่อสร้างนายเกษม  อุดมสุขได้ลาออกจากราชการ
พ.ศ.  ๒๔๙๓  -  ๒๕๐๑  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายมา  ยานะวิน มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่แทน และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนจนสำเร็จและทำการเปิดป้ายโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖   มีการเปลี่ยนแปลงการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๔๙๔ ได้เปิดการสอนชั้นเด็กเล็กขึ้น เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๖ เพื่อเป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
           พ.ศ.  ๒๔๙๗  ได้มีการกำหนดเวลาเรียนใหม่  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยให้นักเรียนเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  หยุดเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ให้มีเวลาเรียน ๒๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์การสอนกำหนดการสอนแบบเบสิค
            พ.ศ.  ๒๕๐๑  -  ๒๕๒๔  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเชาว์   จันทร์ภิรมย์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนนี้  ปีการศึกษา  ๒๕๐๑  นายอำเภอได้กำหนดให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนทดลองการวัดผลการศึกษาตามระเบียบวัดผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๐๐ 
            พ.ศ.  ๒๕๐๒  นายเชาว์  จันทร์ภิรมย์เห็นว่าอาคารเรียนหลังเก่าคับแคบไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนจึงได้ขอความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรร่วมกันสละทรัพย์ แรงงาน สร้างอาคารถาวร ๑ หลัง แบบกรมสามัญใต้ถุนต่ำ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ๕ ห้องเรียน เป็นเงิน ๕๓,๔๗๙ บาท รัฐบาลให้เงินสมทบ  ๔๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จได้เชิญ  นายอภัย  จันทรวิมล   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๐๕  
            วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๒๔ นายสงัด  กวางอุเสน ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ  ๕  ต่อจากนายเชาว์   จันทร์ภิรมย์  ซึ่งถึงแก่กรรม  โดยได้จัดซื้อที่ดินบริเวณหลังโรงเรียนเพิ่ม๒ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา มูลค่า ๓๕,๐๐๐ บาท สมทบสร้างสนามฟุตบอล
            วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ซึ่งตรงกับวันเสาร์ได้เกิดเหตุไฟไหม้อาคารเรียนแบบ พร ๐๐๔  คณะครูประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ช่วยกันดับไฟอย่างสุดความสามารถ โรงเรียนได้สูญเสียอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในอาคารเรียนทั้งหมด 
            วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ นายศักดา  พูลสุข ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ด้วยเงินจำนวน  ๖,๔๘๕,๐๐๐ บาท
            ปัจจุบัน นายสุธี  พาทีทิน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน